推荐信息:
娱乐
频道
您的位置:首页 > 热点 > 正文

战神刀尊9章(第六章 刘老引进风泉堡 书生初次遇蒙扬  第二更)

2017/11/3 9:23:51 来源:网络 []

书名:战神刀尊

第六章 刘老引进风泉堡 书生初次遇蒙扬  第二更

低头要有勇气,阅读http://www.163nvren.com/抬头要有底气。

蒙扬无疑是一个勇气底气都不缺乏的热血少年!

几乎是毫不犹疑地,蒙扬重重地点了点头!

“哎————”刘掌柜重重地叹了一口气,幽幽道:“好吧,你倒是跟我说说,你进入仙门到底最想学的是什么?”

“炼丹*———我想成为一个像刘老您一样的炼丹师!”蒙扬双眼中闪耀着异样的神采!“哈哈,好啊好啊,有志向,你小子可不知道吧,哪怕在修真界,一名本事高强的炼丹师那可是受万人景仰的,我只能勉强算个不入流的炼丹师罢了,那些真正的炼丹大师一粒丹药动辄上百万灵石,那才是高人啊!既然你决心已定,老夫就豁出去助你一臂之力,来自163nvren.com至于你到底能不能通过,能进入哪家门派,那只能是听天由命了!”

刘掌柜神色有些黯然,跟着说道:“咱们人情归人情,我先把这次的帐给你算一下。苍狼皮十五,毒爪四十,魔晶就一百三十,银月草两株两百多年的给你算一百整数,三百多年的也给你一百,一共就应该是三百七十五,你看怎么样?”

蒙扬慌忙站起身来,推辞道:“刘老,哪里能要的了那么多钱?您给我百十块灵石够选拔的报名费就得了————”

刘掌柜双眼一瞪,吓得蒙扬一缩脖子,战神刀尊9章(第六章 刘老引进风泉堡 书生初次遇蒙扬  第二更)见状刘掌柜没好气地笑道:“哎,瞧你小子就这点出息,哪有人会嫌钱多的?这只是你的货物的钱,我还没奖赏你助我炼丹成功这事呢?老夫说了帮你参加选拔就一定会给你安排,你身上有点钱也好去买几身像样的衣服,瞧你那个样子。”

蒙扬一躬到底致谢抱拳道:“您老的大恩大德蒙扬会永铭五内的!”

刘掌柜忽然问道:“看来,老夫这次要花血本了,来你拿着这个!”说罢,在他手上出现一个拇指大小的金色令牌,示意蒙扬拿着。

蒙扬接过来一看,这小小的令牌赫然是纯净的黄金打造而成,呈三角形状的令牌两粒米那么厚,一面有一个龙飞凤舞的“丹”字,一面写着“外九一”的字样。163女人网

见蒙扬有些茫然,刘掌柜道:“这是老夫门派的信符,给你说吧,老夫是丹宗的外门弟子,那个91是我的编号,这次帮你完成心愿后,我就会返回门中,或许能一举就晋升内门弟子,若是咱们有缘,也倒还有相见的那一天,有了这块令符,日后你在江湖行走若是遇见丹宗的弟子,可以随时找他们相助。”

说着,刘掌柜手上多出一个相当玲珑的丹瓶,这种丹瓶蒙扬在惊神丹药铺的柜台上见过,只是丹瓶就值五块灵石!

蒙扬眼前再度一花,手上赫然又再多出一个丹瓶来,蒙扬眼尖,立刻认出这个丹瓶就是先前盛放驻颜丹的那个。

刘掌柜倒出一粒滚圆的乳白色清香四溢的驻颜丹,放入那个价值五块灵石的丹瓶,塞好瓶嘴后递给蒙扬,吩咐道:“小蒙啊,单凭你这样的条件,想通过这次选拔简直是不可能的事情,好在有了这颗东西,我至少有九成把握你的愿望会达成!你拿着!”

蒙扬简直傻了一般,站在那里,手都不敢伸,他知道这号称仙丹的东西价值绝非等闲,简直是难以估量,刘掌柜突然拿出一颗给他,一时之间,蒙扬反而吓得够呛,双手一个劲在胸前摇晃,口中碎碎念着:“使不得啊刘老,这么贵重的东西小子怎敢收?无功不受禄的道理小子还是懂的,您老还是拿回去吧,小子是绝不敢收的*—————”

刘掌柜双眼怒瞪,狂暴地吼道:“让你拿你就给老夫拿着,少在那里跟老夫唧唧歪歪,你不想进仙门了,嗯???”

一见刘掌柜发怒,蒙扬忙双手将那丹瓶接过来,一连声地道谢。但是他始终没明白过来这颗驻颜丹跟他进不进仙门是怎么扯上关系的。

刘掌柜心中虽然很是欣赏蒙扬这种淳朴善良不贪占便宜的品质,但也为之担着心,当下语重心长地劝诫着蒙扬:“不管你能不能进仙门,你都要记住我这句话————这个世界本就是个弱肉强食的世界,你如果一直是这样的秉性,终究会吃大亏的!这个世界的人都是自私自利的,正所谓人不为己天诛地灭,你千万别把所有人都想得那么正直那么好,这世界不乏真正的伪君子,你若是遇上他们,恐怕人家把你卖掉你还会帮人家数钱呢,凡事你一定要多问几个为什么,要多加几个心眼。害人之心不可有,但防人之心不可无啊,谨记谨记啊!”

这一席话,对蒙扬的人生产生了相当深远的影响。

这是第一次有人在他面前讲诉弱肉强食这个道理,而除了在落魂山脉早就见识过这条法则的适用性以外,蒙扬很快就见识到了表面上歌舞升平繁华热闹的人世间除了魔兽与人之间,还有一种人与人之间的弱肉强食更加可怕更加让人颤栗!

而蒙扬以后走过的漫长的人生每一步,他一直都把这句话当成了自己的座右铭,刘掌柜相当于轻轻为他推开了一扇门而已。

“拿着你的灵石,先去买几套像样的衣服,等下我陪着你去风泉送礼!”刘掌柜对蒙扬吩咐着。说明http://www.163nvren.com/

“送礼,送给镇长夫人?您是不知道啊,我也想过送礼给镇长府,可是我见人家大车小车的礼物,而且还根本不知道我实在是不知道应该送上一份什么样的礼物才能让镇长夫人开心满意愿意相助与我,您老给我想想办法吧*—————”蒙扬腆着脸一副祈求的样子。

刘掌柜忍不住给了蒙扬一个爆栗,骂道:“你个笨小子,还有什么礼物比得上我刚才给你的驻颜丹,别人就是拉上十车百车又如何,在驻颜丹面前,那些东西都是垃圾都是渣!!!你简直是身在宝山而不知,你快要气死我了!你···你还不赶紧去买身好点的衣服。快滚*———”说话间,刘掌柜一脚将蒙扬踹到了门口。

蒙扬如梦方醒,是啊,还有什么礼物比得上可以让人容颜永驻?哈哈,仙门选拔,我来了!!!

在心中疯狂地呐喊了一句,蒙扬几乎以百米冲刺的速度开门跑了出去!

平生第一次十分豪绰地花去一块灵石,蒙扬就将自个拾掇得跟风泉古堡里进出的那些大人物一样光鲜,就连刘大掌柜的一见之下也连声称赞蒙扬简直有那些翩翩浊世贵族公子的风范。

小钉子简直看傻了一般,连称眼睛出现了幻觉,不然为何突然之间那个小蒙子就变成了一个帅得一塌糊涂的俊俏公子?蒙扬倒很是不习惯,但想到要给柳氏夫人留下一个很好的印象故而这个皮相的包装那是必须的他也就释然了。

带着蒙扬来到风泉古堡的大门前,守卫见到刘掌柜纷纷上前施礼:“见过刘大师*———”

这让蒙扬越发坚定了要进仙门学习炼丹之术的决心,他可是没少见到这些风泉守卫平日里那副趾高气扬目空一切飞扬跋扈的做派,这些家伙眼睛一向望着天上,在镇上哪里用正眼瞧过人?这正是一物降一物啊!还是会炼丹的修仙者牛,这些守卫在刘掌柜面前大气不敢出的样子深深地烙在了蒙扬的心底,这就是修仙者的威严,这就是力量的见证。

果然,这个世界讲究的是弱肉强食!

很快,一个衣着十分考究的管事模样的老者前来迎着,穿过一条白玉石铺成的宽敞车道,绕过一条曲折蜿蜒的精雕细琢着无数花鸟虫鱼的回廊,再从一个人工挖掘出来的占地至少不下十亩的栽满奇花异草的大湖畔走过之后,一行三人终于来到了一座独立的有着一道两人高围墙的小楼前。

两扇弧形的大门上挂着一块匾额,说明163nvren.com上书“红花楼”三个笔走银蛇的大字。

在紧闭的大门前那管事的轻轻扣动门环,门内传来一个婢女应门的声音:“何人敲门?”

那管事的恭谨答道:“回小芸姑娘话,崔书生有事求见夫人!”

“哦,原来是崔管事,你有何事?”

“回小芸姑娘话,惊神丹药铺刘大掌柜带着他远方表侄求见夫人!”

“人在何处?”

“回小芸姑娘话,他们就在红花楼外。““哦,那你让刘大掌柜的稍等片刻,待我前去禀报小姐!”

崔管事这才走到刘掌柜身旁笑道:“小芸姑娘这就会去禀告夫人,还请刘掌柜稍待!”

刘掌柜摆摆手,道:“不妨事——”遂双手负于身后,四下随意看去,倒是摆足了一个修道世外高人那种云淡风轻的派头。

崔管事好奇地看了一眼蒙扬,见这个衣着光鲜的少年一副不为外物所动的样子,心道,也不知这位是哪个世家的子弟,竟然能说动刘掌柜的前来相求夫人,看着少年一副见惯市面的样子,恐怕也是大有来头。于是,言行举止越发恭谨了几分。

将崔管事的一举一动看在眼里,蒙扬心知这个崔管事在想些什么,一方面惊诧于刘掌柜的面子当真大得出奇,一方面又感到这处世之道当真是一门高深的学问,仅仅是换上了一身衣物,自己就让这明显在风泉极有身份权势的崔管事刮目相看不敢怠慢。

同时,他脑中竟然出现了这些讯息。

战神刀尊》完整版内容已被公众号【荷花文学】收录,打开微信 → 添加朋友 → 公众号 → 搜索(荷花文学)或者(hehuawenxue),关注后回复 战神刀尊 其中部分文字,便可继续阅读后续章节。163女人网

扫码直接关注微信公众号


通过键盘前后键←→可实现翻页阅读

文化美食体育历史游戏旅游母婴推荐

 • 容斋茶话 百鸟朝凤

  容斋发现美好收藏精彩《礼记·礼运》:“麟、风、龟、龙,谓之四灵。”“有凤来仪”、“凤凰于飞”、“吹箫引凤”、“凤凰朝阳”……,凤凰,这种理想化的灵禽,历来被人们当成吉祥幸福的象征。百鸟朝凤在中国古代,凤是用来比喻帝皇的,后来演变成龙代表帝皇而凤代表帝后。但无论是前者还是后者凤均象征皇室。因此《百鸟朝凤》泛喻君主圣明,海晏河清,天下归附,亦可用来表达人们对太平盛世的无限期盼。宋《太平御览》九百一十五卷引《唐书》:武德九年,海州言凤见于城上,群鸟数百随之,东北飞向苍梧山。又曰:太宗时,莒州凤皇二见,

 • 雍正官窑:朕的品味如何

  雍正时期出现的一项撼动了青花瓷一统地位的全新工艺——粉彩,以及雍正官窑是如何将皇帝的个人品味展现得淋漓尽致的。这块瓷片上有很多值得关注的细节:可以明显看到画面和色彩受到的磨损,因为所有的颜色都浮在釉的表面,并不受到釉层的保护,青花瓷就没有这样的危险;绿色显得比较薄,而粉红色花头的部分则具有一定的厚度;绿色的叶子刻意使用了两种不同的色调,但每一种绿色只负责一片树叶,而花头则不同,可以看出粉红色努力展现的细微变化,由深至浅或由浅至深,粉红色最淡的地方,变成了白色;奇怪的是,瓷器本来就是白的,而花头的

 • 石瓢提梁_石瓢提梁壶型_石瓢提梁壶的由来-砂轩紫砂

  曼生自幼受茶道熏陶,对中国茶的研究颇有造诣。一日翻读《桐君灵》研究茶汤药效,恰逢好友钱菽美到访,曼生便用新制的石瓢泡茶款待,好友随口说:“石瓢是你最爱的壶型,为什么不改成提梁造型,再看看效果呢?”,曼生听了心动说又得一新壶呀。经历了阅《桐君灵》,好友到访煮白石茶以待,曼生不禁灵感乍现,妙笔生花,为壶题铭“煮白石,泛绿云,一瓢细酌邀桐君。”而石瓢提梁也成为曼生十八式中唯一有所重复的造型,可见曼生爱石瓢之深。故两款石瓢均成传世紫砂之唯美经典。此紫砂壶意境深远,融通古今,寓意壶主人热情好客,以致高朋满

 • 李敖:骂遍天下无敌手;目空一切有知音

  文/李光斗快意恩仇的李敖脑汁绞尽,享年83岁。今撰一联,追忆李敖:骂遍天下无敌手;目空一切有知音。在两岸对峙的年代,李敖的犀利文笔令人耳目一新。“有人四海之内皆兄弟,有人四海之内皆仇人。”后来李敖学乖了,知道谁能骂,谁不能骂。据统计,李敖指名道姓骂了超过3000人。李敖一生树敌众多,也爱人众多:有人赞他是英雄,有人讥他是渣男。李敖说:“她不需要做爱,但可以做;他需要做爱,但可以不做,这正是美人与英雄的区别。”李敖辞世:一个想骂谁就骂谁的时代结束了;一个表扬和自我表扬时代开始了。

 • 济南禅修学佛讲座:在家居士是人间佛教的主体

  一般人的观念中,多以为“居士”这个名称,是佛教称呼在家男女信徒的专有名词,其实不然。佛教的原始圣典中,尤其是在律部之中,居士乃是俗人的通称,梵语称为迦罗越,不论信佛、不信佛,凡是居家之士,便可以称为居士。故在罗什法师的解释是:“外国白衣多财富乐者,名为居士。”《十诵律》卷六则说:“居士者,除王、王臣,及婆罗门种,余在家白衣,是名居士使者。”在中国,运用居士一词的,也不是以佛教为始。在《礼记》中就有“居士锦带”一语,那是指的为道、为艺的处士,含有隐士的意义,所以在中国古籍中,往往见到一些文人雅士,

 • 违心的赞美女人吧!

  幽灵曰:美在三围,丑在三垂(眼皮下垂,乳房下垂,臀部下垂。)。女人的美是有尺度的,也是有季度的,就如冷与热是有季节性的,夕阳再红,也没朝霞烂漫,人类,很多时候都是互相吹捧而欺骗自己的。违心的赞美女人,就可管中窥豹,略见一斑了。多年来,在国家没有颁布对女人的称谓进行统一的时侯,民间却自然统一了对女人的称谓,不管少女少妇,还是老弱病残,不论你貌美如花,还是奇丑无比,一律统称美女!这说明美女一词,已经失去了原始本意,现在的美女一词,只是女人的代名词,与漂亮无关,很多时候也有戏谑之意。故,幽灵友情提示:

 • 《物不迁论辩解》疏引(十)

  原文是以人之所謂住。我則言其去。人之所謂去。我則言其住。然則去住雖殊。其致一也。故經云。正言似反。誰當信者。斯言有由矣。此結顯言殊致一之義。以明不可如語取著也。蓋以人所謂住。我言其去。然雖言去。不乖於住。由其以無動無滅而云去。故不乖住也。又人所謂去。我言其住。然雖言住。不乖於去。由其以去來即無去來而云住。故不乖去也。是則去住言殊。其致不異。豈可如言取著者乎。故經云下。引證言殊致一也。言正言似反者。謂言去實不乖住。說住實不異去。故云似反。言誰當信者。以其言殊致一之義殆非言思可及。故人所難信。非唯難

 • 作家李敖

  这不是一个拼抢速度。尽管八十岁的他与好友陈文茜在一次讲座里,聊说身边不少同龄人都死掉了,而且还有很多的人在抢着死掉。也就是今天,2018年的3月18号,他也走掉了。新闻报道里,用词“安然离去”,这与其八十三年从未停止折腾、从未停止折腾骂人、写作的性格及人生路线,似乎并不相同。但稍作一想,似乎又可理解。甚至唯有这样,也才正常,合乎常规。手机装载几个新闻或社交类的app,至少就会弹跳出几次他走掉的讯息,如果有的单元app弹出多个讯息的话,你会收到更多。这也无形表明,走掉的这个人是有影响力。知乎的热门

 • 玉名坊翡翠:请问,我买的翡翠上镶嵌的18K金会褪色吗?

  镶嵌钻石戒指,铂金和18K金这二种材质是最常用的,其中很多消费者认为18K金会变色,不愿意选择18K金钻戒,这是因为18K金的质量问题吗?钻戒戒托材质选18K金好还是铂金好呢?答案是:18K金本身不会变色,在首饰外表有一层镀层,因生活中的一些行为可能导致镀层脱落而显现出18K金原本色彩。18K金是指纯度不低于为750‰的黄金合金,本身的颜色是黄色。当然,也有部分18K金产品通过改变另外25%合金的配方(如加入高比例的铜),可以作出玫瑰金(就是黄色略发红)。市面上见到的18K白都是在18K金表层镀

 • 书法家薛云作品赏析

  薛云老师薛云,字凌岚,号翠云轩主人、草原墨客,1963年生于内蒙古多伦诺尔。2004年毕业于中央电视大学。1981年参加工作,从事教育教学工作三十余年,自幼酷爱中国书法,经过多年不断潜心研习,已熟练掌握欧、柳、二王、怀素等书体,并能够融各家之长自成一体。内蒙古自治区书法家协会会员;内蒙古自治区老年书法家协会会员;中国盐城式夫书画院荣誉院长;江西省人文书画院理事、特聘书法家;中国国礼(红瓷)书法大师;国艺瑞京书画院主席团名誉主席、国艺瑞京井冈山创作基地名誉主任;珠江国艺书画院中国当代书画家-企业家